JUDr. Ivo Koula, advokát
Tu ne cede malis sed contra audentior ito
Právní služby

Občanské právo:
• Sepisy žalob a zastupování v soudních a exekučních řízeních ve věcech týkajících se vlastnických práv k nemovitým a movitým věcem, vypořádání společného jmění manželů, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájmů bytů a nebytových prostor, zástav a věcných břemen, ve věcech náhrady škody ( včetně vymáhání odškodnění za průtahy v soudních procesech vůči státu), ve věcech smluv o dílo, ve věcech práv z přepravy, ve věcech směnečných a šekových závazků, ve věcech ochrany osobnosti atd.
• Sepisování kupních a darovacích smluv o převodu nemovitostí, sepisování smluv o zřízení věcného břemene či zástavních smluv, prohlášení vlastníka o rozčlenění stavby na jednotky a smlouvy o převodu jednotek, zastoupení ve vkladových a jiných řízeních před katastrálními úřady atd.
• Sepisování listin o ostatních dvoj- či jednostraných právních úkonech (smlouvy o převodu motorových vozidlech a jiných movitých věcí, smlouvy o půjčce, uznání dluhu, dohody o splátkách, atd,)

Rodinné právo:
• Sepisy žalob a zastoupení v soudních řízeních o rozvod manželství, o úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu do i po rozvodu, o zvýšení či snížení výživného, o určení zániku vyživovací povinnosti, o osvojení, o popření otcovství, o určení otcovství, o náklady neprovdané matky, o výživné manželky (manžela), výživné rozvedené manželky (manžela) atd.
• Sepisy dohod o vypořádání společného jmění, úpravě práv a povinností k nezl dětem, úpravě práv společného bydlení a vyživovací povinnosti jako podkladu k tzv. smluvenému rozvodu dle § 24a Zák. o rodině.

Obchodní právo:
• Sepisy žalob a zastoupení ve věcech obchodních závazkových vztahů (zejm. ze smluv o dílo, z kupních smluv, ze smluv o přepravě, z odpovědnosti za škodu atd.),
• Sepisy žalob a zastoupení ve věcech obchodních společností a družstev.
• Sepisy listin jako podkladů pro změny zápisů v obchodním rejstříku.

Pracovní právo:
• Sepisy žalob a zastoupení ve věcech pracovněprávních (o mzdové nároky, o neplatnost rozvázání pracovního poměru včetně finančních nároků z toho plynoucích, o náhradu škody – manka, převzaté věci, pracovní úrazy, nemoci z povolání, atd.)
• Sepis listin pracovně právního charakteru (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o rozvázání pracovního poměru, dohody o narovnání, atd.)

Trestní právo:
• Obhajoba v řízení trestním.
Rychlý kontakt

JUDr. Ivo Koula
Tel./fax: +420 417 534 444
Email: ikoula@volny.cz